Reklamačný poriadok

Nepreberajte zásielky od dopravcov, ktoré majú poškodený obal.

Všetky výrobky na našich stránkach majú:
– zákonom stanovenú záručnú lehotu
– zákonom stanovenú lehotu na skryté vady
– záručnú lehotu od výrobcu, ktorej dĺžka a rozsah závisia od výrobkov a značiek

Reklamáciu môžete vybaviť:
telefonicky: 0918 432 351
e-mailom: info@cafeziaherbalcoffee.sk

Reklamovaný tovar zašlite na adresu:
Cafézia SK, s. r. o.
Švábska 24
080 05 Prešov – Solivar

Práva z vadného plnenia:

1. Predávajúci zaručuje kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zaručuje kupujúcemu najmä to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
• má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy,
• sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
• tovar kvalitou alebo prevedením zodpovedá dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
• je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
• tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
2. Povinnosti z chybného plnenia má predávajúci minimálne v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo zo závady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
3. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel, prípadne že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak kupujúci predávajúcemu oprávnene vytkol vadu tovaru, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže kupujúci chybný tovar užívať.
4. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa neuplatnia u tovaru predávaného za nižšiu cenu kvôli vade, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z chybného plnenia kupujúcemu neprináleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak vadu sám kupujúci spôsobil.
5. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
• výmenu za nový tovar,
• opravu tovaru,
• primeranú zľavu z kúpnej ceny,
• odstúpiť od zmluvy.
6. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
• ak má tovar podstatnú vadu,
• ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
• pri väčšom počte chýb tovaru.
7. Podstatné je také porušenie kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.
8. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
9. Ak sa odstránená vada po oprave vyskytne opakovane (zvyčajne tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (spravidla najmenej tri chyby súčasne), má kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo môže odstúpiť od zmluvy.
10. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Ak si kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy neuplatní včas, má rovnaké práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
11. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
12. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný vyhovieť nároku kupujúceho.
13. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.
14. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
15. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava primeraná doba podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.
16. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
17. Právo z chybného plnenia kupujúcemu neprináleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
18. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.
19. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 051/ 7721 597, fax č.: 051/ 7721 596, e-mail: pr@soi.sk

Upozornenie: Ak dôjde k poškodeniu tovaru zo strany kupujúceho, predávajúci nie je povinný reklamáciu uznať. V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľky alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.