Ochrana osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá

K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj vaše právo na informácie.

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom stránky a správcom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť Cafézia SK, s.r.o., IČO 47 543 841 so sídlom Švábska 6821/24, 080 05 Prešov – Solivar, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 29530/P dňa 4. decembra 2013 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: Švábska 6821/24, 080 05  Prešov – Solivar

email: info@cafeziaherbalcoffee.sk

telefón: +421 918 432 351

číslo účtu: SK61 8330 0000 0022 0186 3493

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, prípadne osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

Pri záväznom odoslaní objednávky je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o vás:

– meno a priezvisko, fakturačná adresa vrátane krajiny

– vaša e-mailová adresa (slúži na vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s vami)

– voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)

– telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s vami)

– ak nakupujete ako firma/živnostník, tak okrem spomínaného aj: obchodný názov, IČO a DIČ (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

– plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

– oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

– váš súhlas so spracovaním údajov pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, týkajúci sa osôb, u ktorých ešte neprišlo k objednávke tovaru.

 1. Účelom spracovania osobných údajov je:

– vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri vykonávaní objednávky sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť

– plnenie právnych povinností voči štátu

– zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

 1. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

– po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov od udelenia.

 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

– podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

– zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu (WordPress, Woocommerce, Websupport) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

– zabezpečujúce marketingové služby.

 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Spracovávatelia osobných údajov

Spracovanie osobných údajov je realizované prevádzkovateľom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 1. poskytovateľ služby Klavyio
 2. prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softvérov či aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe prevádzkovateľ nevyužíva.

VII. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte:

– právo na prístup k svojim osobným údajom podľa § 21 Zákona,

– právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

– právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

– právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

– právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

– právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na pôde Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

VIII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vám zašle novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. septembra 2020.